printlogo

 

Obchodní podmínky

Smluvní podmínky pro poskytování webhostingových služeb
Službu poskytuje společnost Stickfish, s.r.o., se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3, IČ: 26729687, dále označena jako "Poskytovatel"

Dokument platný od 1.1.2007.
Platnost končí vydáním nových Obchodních podmínek. Obchodní podmínky dále upravuje případná písemná smlouva.

 1. Definice
  • Poskytování dat a provozování virtuálního serveru na síti Internet, provoz domény a schránek elektronické pošty pod obchodním názvem move.cz se rozumí Služba.
 2. Cena a platební podmínky
  • Cena za poskytovanou Službu je stanovena dle smlouvy mezi smluvními stranami služby jako cena za kalendářní období. Smluvní cenu a obsah Služby je možné na základě dohody smluvních stran dále upřesňovat a rozsah plnění případně rozšiřovat či omezovat.
  • Dohodou smluvních stran o upřesnění a rozsahu plnění Služby se rozumí změny nastavení služby v administrativním nastavení Zákazníka. Pro přístup k administrativnímu rozhraní Zákazníka je poskytnuto unikátní zákaznické jméno a heslo. Změny v rozsahu Služby a jejím plnění jsou smluvně závazné a slouží pro vystavení daňových dokladů pro úhradu Služby Zákazníkem.
  • Poskytovatel je oprávněn daňový doklad za Službu vystavit vždy nejdříve k 1. dni měsíce následujícího kalendářnímu období plateb ve kterém je služba poskytována.
  • V případě, že Zákazník neuhradí sjednanou cenu do třiceti (30) dní od sjednaného termínu splatnosti, může Poskytovatel po předchozím upozornění Zákazníka, pozastavit poskytování služeb až do uhrazení dlužné částky; pozastavení poskytování příslušné služby není přitom posuzováno za snížení jakosti. Rozhodná doba pro počátek úhrady za poskytované služby počíná běžet dnem zaslání přihlašovacích údajů do administrace Zákazníkovi.
  • Splatnost všech faktur – daňových dokladů činí minimálně deset (10) dní ode dne jejich doručení Zákazníkovi. Faktura se považuje za doručenou druhý den po jejím prokazatelném doručení. Faktury se platí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Faktury jsou dostupné pro potřeby evidence v zákaznické administraci.
  • Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje z důvodu pochybení Poskytovatele, je Zákazník oprávněn ji vrátit Poskytovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího obdržení s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. V případě, že Zákazník vrátí fakturu bezdůvodně, přestože faktura je správná a předepsané náležitosti obsahuje, lhůta se nepřerušuje a pokud Zákazník fakturu nezaplatí v původním termínu splatnosti, je v prodlení.
  • V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je smluvní strana, která je se zaplacením v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
  • Pokud Zákazník nezvolí a je oprávněn v zákaznické administraci jinak, je platný daňový doklad - faktura zasílána elektronickým způsobem na adresu uvedenou v smlouvě či jinak specifikovanou v zákaznické administraci.
 3. Práva a povinnosti Poskytovatele
  • Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény Zákazníka a zajistí přístup účastníků sítě Internet k datům a www stránkám Zákazníka. Dále Poskytovatel zajistí provoz elektronické pošty Zákazníka a jeho přístup k ní včetně nástrojů pro aktualizaci dat Zákazníka a o obsahu www stránek a dat.
  • Poskytovatel na výzvu Zákazníka zajistí bez nároku na úplatu pro Zákazníka registraci doménového jména u subjektů oprávněných doménové jméno poskytnout. Majitelem práv k takto registrovanému doménovému jménu se stává Zákazník. Pro potřeby registrace doménového jména je Zákazník povinen předložit Poskytovateli úplné, nutné a pravdivé informace za které Zákazník odpovídá. Veškeré náklady spojené s registrací doménového jména včetně registračních poplatků hradí Zákazník sám subjektům oprávněných doménové jméno poskytnout pokud není uvedeno jinak.
  • Poskytovatel se zavazuje poskytovat zákaznickou podporu v rámci poskytování služby pro oznamování případných snížení jakosti služby a hlášení požadavků na sjednání nápravy. Kontaktní údaje je Poskytovatel oprávněn měnit jednostranným rozhodnutím s tím, že případnou změnu písemně oznámí Zákazníkovi formou elektronické pošty nebo na doméně www.move.cz.
  • Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služby, zejména z důvodu údržby technologického vybavení k poskytování služby nutného. Je-li to možné, informuje Poskytovatel Zákazníka o takovémto přerušení či jiných činností vedoucích k přerušení poskytování služby s dostatečným předstihem. Je-li poskytování služby přerušeno na déle než jeden (1) den v důsledku závady zaviněné Poskytovatelem, snižuje se odměna dle bodu 4.6.
  • Poskytovatel je oprávněn omezit objem přenášených dat v daném kalendářním měsíci z jednoho virtuálního serveru Zákazníka či jeho domény, pokud tento objem přenášených dat směrem do sítě Internet narušuje provoz Služby nebo je v rozporu s úrovní obvyklou u služeb webhostingu. Toto omezení je Poskytovatel oprávněn učinit bez nároku na snížení měsíční ceny služby.
  • Poskytovatel je oprávněn shromažďovat osobní údaje a informace o Zákazníkovi a jeho oprávněné osobě, které jsou nutné pro evidenci, vedení účtů, správu Služby, ochranu před zneužitím Služby, pro účely provozování sítě nebo propojených sítí a za účelem další spolupráce s Zákazníkem. Tyto údaje je Poskytovatel oprávněn užívat a povinen spravovat v souladu s právními předpisy České republiky zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník nebo jeho oprávněná osoba má právo vznést námitku vůči použití osobních údajů za účelem přímých marketingových služeb Poskytovatele.
  • Za snížení jakosti služby dle těchto smluvních podmínek se nepovažují případy kdy dostupnost služby klesla pod sjednanou hranici v důsledku porušení povinností Zákazníka vyplývajících z těchto smluvních podmínek, nebo se jedná o „vyšší moc“ přičemž za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné strany, pokud brání ve splnění povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. O dobu, po kterou vyšší moc trvá, se též prodlužují lhůty k plnění dle těchto smluvních podmínek.
 4. Práva a povinnosti Zákazníka
  • Zákazník se zavazuje, že nebude zatěžovat nebo činit nefunkčním technologické vybavení Poskytovatele ani třetích stran svými daty nebo programovým vybavením. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn jednostranně a okamžitě odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody tímto porušením způsobenou. Toto odstoupení nabývá účinnosti dnem ukončení poskytování služby.
  • Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nepřijímá žádnou odpovědnost za data Zákazníka obsah Internetových stránek, které Zákazník vytvoří nebo používá v rámci služby.
  • Zákazník neumožní bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele žádné třetí straně užívání služeb Poskytovatele a ani nepředá identifikační nebo přihlašovací údaje a neučiní tak ani z nedbalosti.
  • Zákazník se zavazuje, že bude využívat službu v rámci obecně závazných právních předpisů, zejména ji nebude užívat pro umisťování datových souborů a informací, které jsou v rozporu s platným právním řádem České republiky, nebo s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána a která byla publikována ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo etickými pravidly užívání sítě Internet a ani nesmí toto umožnit třetí osobě, a to ani z nedbalosti. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn jednostranně a okamžitě odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody tímto porušením způsobenou. Toto odstoupení nabývá účinnosti dnem ukončení poskytování služby.
  • Obdrží-li Poskytovatel stížnost od některé třetí strany na to, že Zákazník ohrozil bezpečnost dat, sítí nebo informačního systému tohoto provozovatele, nebo narušoval soukromí třetích stran nevyžádanou elektronickou poštou, má právo požadovat od Zákazníka zjednání nápravy. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn jednostranně a okamžitě odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody tímto porušením způsobenou. Toto odstoupení nabývá účinnosti dnem ukončení poskytování služby.
  • V případě, že bude jakost služby v kalendářním měsíci menší než uvedená níže, je Zákazník oprávněn požadovat snížení měsíční ceny dotčené služby. Požadavek na snížení měsíční ceny musí Zákazník uplatnit nejpozději v následujícím kalendářním měsíci, jinak tento nárok zaniká. Dobou trvání výpadku se rozumí doba od nahlášení výpadku služby do ukončení výpadku služby. Tohoto závazku se Poskytovatel zbavuje v případě, že byl výpadek způsoben zaviněným jednáním Zákazníka. Částka o kterou má být snížena měsíční cena bude odečtena od nejbližší následující fakturované měsíční ceny služby.
  Měsíční dostupnost služby Pokuta z měsíčního paušálu
  99,6% - 99,5% 5%
  99,4% - 99,3% 10%
  99,3% - 99,0% 15%
  99,0% - 98,0% 20%
  98,0% - 97,0% 25%
  nižší než 97% 30%

 5. Náhrada škody
  • Nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk. S přihlédnutím k ustanovení § 379 Obchodního zákoníku konstatují obě smluvní strany s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda jež by mohla vzniknout může činit maximálně částku odpovídající 1000% výši kalendářní ceny služby. Pokud tato smlouva neupraví jinak, žádná ze smluvních stran není odpovědná za ztrátu ve výrobě, snížení užitné hodnoty, obchodní ztrátu, ušlý zisk nebo jiné nepřímé, náhodné nebo jiné následné škody pokud takovéto škody nebylo možné rozumně předvídat.
  • Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé strany.
  • Zákazník odpovídá za škodu vzniklou Poskytovateli nebo třetím stranám v důsledku porušení výše uvedených ustanovení.
 6. Součinnost a vzájemná komunikace
  • Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy musí být učiněna formou elektronické pošty nebo oznámením dostupným v zákaznické administraci.
 7. Platnost a účinnost smlouvy
  • Platnost smluv je dohodou smluvních stran stanovena na dobu neurčitou.
  • Platnost této smlouvy lze ukončit výpovědí jedné ze smluvních stran bez udání důvodu s jednoměsíční (1) výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po obdržení výpovědi Poskytovatelem nebo změnou v zákaznické administraci.
 8. Závěrečná ustanovení
  • Smluvní strany souhlasí se vzájemným uvedením obchodního jména jako reference ve svých marketingových materiálech.
  • Poskytovatel má právo jednostranně měnit výše uvedené smluvní podmínky Služby. Uživatelé jsou o takových změnách informováni formou elektronické pošty nebo uveřejněním podmínek na doméně www.move.cz.


© 2002-2021 - Savvy, s.r.o., Všechna práva vyhrazena. Publikování jakékoliv části tohoto portálu bez předchozího souhlasu zakázáno. | Právní ujednání
Mapa webu | Zdrojový kód je validní dle XHTML 1.0 a CSS 2.0. Zpravodajství v RSS. Uvedené ceny jsou koncové v Kč (CZK) bez DPH, pokud není uvedeno jinak.